A. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, overeenkomsten en leveringen. Afwijkende bepalingen moeten door onze directie schriftelijk goedgekeurd worden.

B. 1. Al onze offerten zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 2 maanden. Een bestelling is slechts definitief na schriftelijke bevestiging aan onze directie.

2. Zij wordt opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever voorgelegde gegevens, tekeningen, plans en daaraan ontleende maten, gebeurlijk aangevuld met onze opmerkingen.

3. Tenzij uit de offerte anders blijkt, zijn de navolgende werkzaamheden niet te onzen laste : ruwbouw- of sloopwerkzaamheden, verleggen van leidingen, breekwerk in beton- of metselwerk.

4. Onze definitieve offerte vernietigt en vervangt alle vorige offerten en briefwisseling.

C. Wij blijven steeds titularis van de intellectuele eigendom betreffende de door of namens ons opgestelde plans, tekeningen en concepten.

D. 1. De leveringstermijn wordt aangekondigd in de defintieve offerte. Indien de koper naderhand wijzigingen aanbrengt of nalaat onze deze definitieve offerte, getekend voor akkoord, terug te zenden binnen de vijf dagen, zal de voorziene leveringstermijn niet langer gelden.

2. Schadevergoeding of annulatie van de bestelling wegens laattijdige levering is slechts toegelaten wanneer wij in gebreke blijven gedurende een maand na ontvangst van een aangetekende brief. Deze schadevergoeding is forfaitair vastgesteld op 40€ per dag vertraging, met een maximum van 30 dagen.

3. Wij zijn gerechtigd een betalingsgarantie te eisen indien de overtuiging zou ontstaan dat de koper zijn financiële verplichtingen niet zou nakomen. In afwachting van deze zekerheidsstelling kunnen wij onze verbintenissen opschorten. Indien de klant de gevraagde garantie niet levert binnen de maand, kunnen wij de overeenkomst als verbroken beschouwen ten laste van de koper.

E. Bij eventuele contractbreuk door de koper zijn wij gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 33 % van de overeengekomen prijs. De forfaitaire schadevergoeding bedraagt 75 % van de overeengekomen prijs wanneer de koper weigert de op maat geproduceerde producten te laten leveren of plaatsen. Tussen de aangekondigde leveringsdag en de vaststelling van de contractbreuk wordt een opslagvergoeding aangerekend van 40€ per week.

F. 1. Tenzij anders is bepaald in de defintieve offerte, draagt de koper zorg voor de toegankelijkheid van de ruimte waarin de levering en plaatsing moet geschieden.

2. De koper is verantwoordelijk voor de afsluiting en de bewaking van de goederen, ook al zou het pand niet bewoond zijn. Vanaf de levering op de door de koper aangewezen plaats, draagt de koper het volledige risico van verlies, beschadiging, diefstal, tenietgaan van de goederen en materialen.

G. 1. De oplevering komt van rechtswege tot stand bij de plaatsing of ingebruikneming van de goederen. Gebeurlijk verborgen gebreken dienen ons op straffe van verval schriftelijk gemeld te worden uiterlijk 8 dagen na de datum van de factuur.

2. Gedurende het eerste jaar na plaatsing zullen wij geen kosten in rekening brengen voor montage en demontage, noch voor reiskosten op voorwaarde dat blijkt dat de koper de goederen oordeelkundig behandelt en onderhoudt als een goed huisvader en bovendien aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

3. De koper erkent dat onze aansprakelijkheid nooit groter is dan de waarde van de geleverde goederen en wij steeds gerechtigd zijn om vervanging door evenwaardige producten voor te stellen. De koper aanvaardt hierbij overigens de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering als voldoende te beschouwen.

4. Voor goederen, die wijzelf aankopen, geldt uitsluitend de garantie van de fabricant. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het uit de handel nemen of onbeschikbaar zijn van producten.

H. Zolang de koper de aangekochte goederen niet volledig betaald heeft, blijven zij onze uitsluitende eigendom, zelfs indien zij door bestemming onroerend goed geworden zijn. Wij zijn in geval van onvolledige of wanbetaling steeds gerechtigd om de goederen terug te halen. De koper zal de goederen bewaren en onderhouden als een goed huisvader.

I. 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

2. Tenzij anders overeengekomen werd, is de volledige prijs contant betaalbaar bij plaatsing, levering of herstelling. Indien de koper hinder zou ondervinden van aanwijsbare defecten die niet onmiddellijk verholpen kunnen worden, is hij gerechtigd een bedrag gelijk aan 10 % van de factuur voorlopig in te houden.

3. Het is ons toegelaten om deelfacturen uit te reiken. Bij nalatigheid van stipte betaling zijn wij gerechtigd onze werkzaamheden of leveringen op te schorten.

4. Niet-tijdig betaalde facturen worden van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % (minimum 150€) een rente van 1 % per (begonnen) maand. Alle betalingen worden vooreerst aangerekend op de verschuldigde rente, vervolgens op de schadevergoeding en tenslotte op het oorspronkelijke factuurbedrag, ongeacht de imputatie, gewenst door de koper.

J. 1. Wij kunnen de prijzen steeds aanpassen aan de wijziging van directe of indirecte belastingen, valutawijzingen, wijzigingen in de prijzen van de grondstoffen of prijswijzigingen vanwege de fabricant van door ons ingekochte goederen.

2. Alle wijzigingen aan de ons verstrekte opdrachten, afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden, vertraging in de plaatsing door de koper worden als meer-of minderwerk aanzien.

3. Indien de plaatsing dient te geschieden op een derde verdieping of hoger, wordt de kostprijs van een ladderlift in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

K. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op keerzijde vermeld.